tagErotic PoetryPapa Ka Mota Tagda Lund...Ek Poem

Papa Ka Mota Tagda Lund...Ek Poem

bymasterji1970©

Yeh Hai baat un dino ke jab main chhota bachha tha

papa jate the kaam par raat ko
mummy jati thi kaam par suba suba
papa aatey the kaam se suba suba
mummy aati thi kaam se shaam ko

ghar par the mein aur meri didi
us waqt meri umar thi 17 saal aur
didi ki thi 20 saal

mere mooh par thori thori moochhe aa gayi thi
aur under arm par baal b aa gaye the
neeche godown (lund ke charon taraf) jhante b aa chuke the

mere l**d be akadne laga tha kisi mastani ladki ko dekh kar
lekin kya karein koi milti nahi thi
doston se chudai ke kisse bahut sune the

raath ko roz tel malish karke lund ko muthiayate the
aur pani nikal kar chupke se so jate the

ek din early in the morning jab mujeh ek cheek sunai di
mere kaano ko masti bhari cheek sunai di
"aaaahhhh aur jor se aur jor se..."

yeh awaz saath wale kamre se aayi thi
jo k papa ka kamra tha...
time dekha toh suba suba ke paach baj kar 35 minutes ho chuke the..

sardi ka mausam tha, bahar dhund pad rahi thi

.....
dosto abhi mera l**d tight ho chuka hai..
baki story dusre ank mein..

apka apna
masterji (choot ka rasiya)

Report Story

bymasterji1970© 0 comments/ 27895 views/ 1 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel