tagNon-Erotic PoetryStjerne Burst

Stjerne Burst

bymary_aranxia©

by Mary-Aranxia Swann (Danish translation by Lojosi)

Og Gud sagde, ”Lad der blive lys!”
Og se, der var kold gas,
Og hvirvler af kosmisk støv, og malstrømme af energi
Og varme, og tyngdekraftens lokken.
Og de molekylære skyer i interstellart rum
Medførte kuvøser og stjernehob og supernovaer.
Og Røde Kæmper, selvlysende blå, vores gule sol, kold orange,
slash stjerner og hvide dværge blev født.
Og mændene på firmamentet kiggede op
På den endeløse diamant-pailletede baldakin af sort fløjl i den himmelske sfære;
Guds hænder som Han formede og støbte kosmosset
Til spiraler og ellipser, stjernetåger, bok globuler, tomt rum
Og andre himmelske mysterier; videnskaben som prægtigt artisteri!
Og de så konstellationerne i vores galakser,
Og sekvensen af liv fra fødsel til evolution til død
Udspillet blandt de himmelske objekter.
Og de, som Gud, sagde, ”Det er storslået!”

Report Story

bymary_aranxia© 0 comments/ 3156 views/ 2 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this poem

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel