Katrina

byJoaquinTorresIII©

Apat na taon na kami ng girlfriend kong si Maui. Naging classmate ko siya noong 4th year highschool kami at doon ko siya niligawan. Bago mag highschool graduation ay sinagot niya ako. Graduating na kami ngayon sa college. Parehong BS Management ang kursong kinuha namin kaya't hanggang college ay classmates kami. Dahil sa matagal na rin kami ay malaya akong nakakadalaw sa kanilang bahay at malugod naman akong tinatanggap ng kanyang mga kapamilya.

Dalawa lang silang magkapatid na babae. Siya ang panganay, ang sumunod ay si Katrina. Malayo ang agwat ng edad ng magkapatid. Twenty one na ngayon si Maui, seventeen lang si Katrina. Malapit ang loob ko kay Katrina. Siya ang chaperon lagi ni Maui noong bago pa lang kami mag-on.

Nasaksihan ko ang pagdadalaga ni Katrina, mula noong 13 years old pa lang siya hanggang ngayon. Tulad ni Maui ay napaka sexy rin ni Katrina bukod sa maputi at makinis. Napakarami ngang nanliligaw sa kanya sabi ni Maui at nga parents niya. Umalis ang parents ni Maui para magbakasyon sa Amerika ng isang buwan at si Maui ang naging bantay ni Katrina.

Dumalaw ako isang gabi sa bahay nina Maui at nagiisa lang siya sa bahay. Nasa debut party daw si Katrina at mga 10PM pa uuwi. Nanood na lang kami at ini-introduce ko si Maui sa tequila. Hindi siya umiinom at first time niya ngayong matikaman ang alcohol. TF movie ang pinanonood namin ni Maui kaya't medyo nagiinit ako. Tumingin ako sa orasan at nakita kong 9PM lang. May isang oras pa kami bago umuwi si Katrina. Nakuha ko ang virginity ni Maui noong isang taon ng yun ang hilingin ko sa kanya noong birthday ko. Dahil na rin siguro sa labis na pagmamahal sa akin ay di na siya tumanggi.

Nagumpisa ko siyang halikan sa labi, leeg, batok at tenga. Tumatangi siya noong una, ayaw niya sigurong makipag sex sa loob ng bahay nila. Pero dahil na rin siguro sa pinapanood namin at hindi ko siya tinigilan ng halik ay naginit na rin siya at lumaban na rin ng halikan. Hindi na namin naalalang isara ang window curtains dahil sobrang naginit kami sa aming halikan. Tumayo siya at hinubad ang suot na blouse. Maganda ang bra na suot niya, kitang kita ang kanyang cleavage. Tinanggal niya ang hook sa harap at tumambad sa akin ang kanyang tayung-tayo na suso. Tigas na ang kanyang pink na nipples na lalong nakapagpatusok sa kanyang suso. Parang nanunuksong hinawakan niya ang magkabilang suso at nilaro laro ang kanyang nipples.

Sa nasaksihan ay di na ako nakapagpigil at tinanggal ko na agad ang aking pantalon kasama ang brief. Tigas na tigas ang titi kong nakaturo sa kisame. Napanganga si Maui sa nakita at napakagat sa kanyang mga labi. Ako naman ang nanukso, hinawakanko ang puno ng aking titi at nagsimulang itaas baba ang aking kamay.

Di rin nagpahuli si Maui at hinubad ang kanyang shorts, thong lang ang natira. Parang may nakita akong gumalaw sa may bintana. Akma sanang tatayo ako upang isara ang curtains pero biglang sumakay sa akin si Maui at hinalikan ako. Bumaba ang kanyang halik hanggang sa aking titi. Hinawakan niya ang titi ko at dinilaan ang malinaw na katas na lumabas sa dulo. Isinubo niya ang titi ko at nagsimulang magtaas baba ang kanyang ulo. Nakahawak ang isang kamay niya sa titi ko at ang isang kamay niya ay humihimas sa kanyang puki sa ibabaw ng thong. "Uhhmmmm...." mahinang ungol ni Maui.

"Shit..matanggal na nga itong sagabal na ito" sabi ni Maui sabay hubad sa kanyang thong. Itinuloy niya ang paghimas sa puki niya at nagsimula nang ipasok ang daliri niya. Hindi nagtagal ay tumigil siya sa pagsubo sa titi ko pero di tumigil sa pagfinger sa sarili niya. Ganito pala ang trip ni Maui pag nalasing. " Malapit na akoohhh..." nakapikit na ungol ni Maui. Napatingin ulit ako sa bintana at nagulat sa aking nakita. mayroong nakasilip sa bintana. Madilim sa labas pero aninag ang mukha ng nakasilip, si Katrina.

Nakita niya akong nakatingin sa bintana at nagtama ang aming mga mata. Hindi maipaliwanag ang hitsura ng kanyang mukha. Parang natatakot na siya ay nakita ko, na parang gustong-gusto ang kanyang nakikita.

"Ayan nahhh..." malakas na ungol ni Maui. Napatingin akong muli kay Maui ng labasan siya. Paglingon ko ulit sa bintana ay wala na si Katrina.

Lumuhod siya at muling isinubo ang titi ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakita ko si Katrinang nakasilip sa aming ginagawa. Gustong gusto ko nang labasan kaya't hinila ko na si Maui paupo sa akin. Itinapat ang puki niya sa titi ko at unti-unting naupo. "Oohhh... ang sarap" ungol ko. Nagsimula siyang magtaas-baba. Mayroong pagkakataong nakabaon lang ng todo habang nilalaro ng daliri niya ang kanyang tinggil. Basang-basa na si Maui at naguumpisa ng dumaloy ang kanyang katas sa aking titi at bayag. Hinawakan ko siya sa kanyang puwit at muling itinaas baba. "Ohhhhh... Ahhhh..." magkasabay na ungol namin. Lalo lang nakapanabik ang pagkakaalam kong maaring nanood si Katrina sa may bintana.

"Lalabasan na naman akohhh..." sabi ni Maui. Maigi palang nakakainom si Maui at libog na libog. Lagi ko na siyang lalasingin, wika ko sa sarili ko.

Biglang bumukas ang pinto. Si Katrina pumasok kahit alam niyang may ginagawa kaming milagro ng ate niya. "Ooppsss...sorry" sabi ni Katrina. Natigilan kami pareho ni Maui. "Katrina!" yun lang ang nasambit ni Maui ng tumingin siya sa may pinto. Sinaraduhan niya ang pinto at nagsorry ulit, nakatingin siya sa aking titi na pasok na pasok pa rin sa puki ng kanyang ate. Nakita siya ni Maui kung saan nakatingin. Napapintig ang tigas na tigas ko pa ring titi.

"Hayaan mo na siyang manood" sabi ni Maui, "Kailangan ko nang labasan ulit..". Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Dahil na rin siguro sa libog at kalasingan. Mukhang nakainom rin si Katrina sa pinuntahang party. Amoy beer kasi at medyo namumula ang mukha.

"May alam na rin yan" sabi ni Maui. "Minsan may hinahanap ako ay nakita kong may itinatagong dildo yang si Katrina sa kanyang cabinet" dagdag pa ni Maui.

Lalong namula si Katrina sa nadinig pero panay pa rin ang sulyap sa nakabaon kong titi. "Pero virgin pa ako ate!" pagtatanggol niya sa sarili. "Ahh.. basta, bahala kung gusto mong manood o hindi basta kailangan ko nang labasan" sabi ni Maui habang nagsisimula na ulit magtaas baba. Naupo si Katrina sa sofa sa may harap namin at nanood. Nananaginip ba ako? tanong ko sa sarili ko. Eto sa harap ko ang isang dalaga habang kinakabayo ako ng ate niya!

"Oohhh..." naputol ang pagiisip ko sa malakas na ungol ni Maui. "Malapit na akohhh... ayan nahh...." ungol niya. Nakanganga si Katrina, at panay ang lunok. Lalabasan na ang ate niya. Tumingin ako sa kanya at napatingin rin siya sa akin.

Napakagat labi siya. "Lalabasan ka na rin ba?" tanong niya sa akin.

"Malapit nahh..." sagot ko. " Eh ikaw, kanina ka pa nanonood basa ka na ba? wala sa sariling tanong ko.

"Mmm...medyo.." natitigilang sabi niya. "Gusto kong makita!" sabi ko. Napatingin siya sa ate niya na katatapos lang labasan. Kumanyod-kanyod ako ng konti. "Ohhh..." ungol ulit ni Maui alam kong nangingilo siya sa sarap. "Ipakita mo na, tutal hinayaan ka naming manood sa amin" sabi ni Maui.

Napahinga ng malalim si Katrina at itinaas ang kanyang palda. Tumambad ang isang puting panty. Basang basa na ang panty at bakat na bakat ang kanyang hiwa.

Nagpatuloy si Maui sa pagtaas baba sa akin. Si Katrina naman ay nagsimula ng himasin ang ibabaw ng kanyang panty. "Ohhh...ahhhh...uuhhmmm...." napuno ng ungol ang living room ng bahay. Nakatitig ako sa kamay ni Katrina habang hinihimas ang puki niya. Ginamit niya ang kanyang isang kamay upang ililis ang kanyang panty. Napakaganda ng puki ni Katrina. Pikit na pikit at napapaligiran ng balahibong pusa sa ibabaw. Nangingintab ang kanyang puki dahil sa kabasaan. Ang ate naman niya ay parang walang pagod na panay ang pagtaas baba sa aking tigas na tigas na titi.

"Ahhh... lalabasan na yata ako" ungol ni Katrina. Malapit na malapit na rin akong labasan. Unti-unting bumilis ang pagtaas baba ni Maui sa titi ko. Siya man ay lalabasan na rin. "Oohh.... Aahhhh...." muling napuno ng ungol ang sala. "Ayan nahh...oohhhhh...." halos magkasabay na ungol ng magkapatid. Nilabasan na ang dalawa. Napayakap na lang ng mahigpit sa akin si Maui. Si Katrina naman ay nakapikit at nakatingala. Ninanamnam ang sarap na nararamdaman. Nilabasan rin ako "oohhh.....". Nakatingin pa rin ako sa puki ni Katrina habang nilalabasan.

Makalipas ang ilang saglit ay parang nagbalik na kaming lahat sa sarili. Hindi kami makapaniwalang tatlo sa nangyari. Nag thank you si Katrina sa ate niya at hinayaan siyang manood sa halip na magalit.

WAKAS

Report Story

byJoaquinTorresIII© 2 comments/ 73463 views/ 38 favorites

Share the love

Similar stories

Tags For This Story

Report a Bug

1 Pages:1

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Favorite Author Favorite Story

heartDQ07, goddessvianca and 36 other people favorited this story! 

Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous08/10/18

may alam b kayo tinuhog magkakapatid?

hi, sana may true stories ng magkakapatid mag iina tinuhog ng skwater siga.

meron ba dito pwede mag email me ng mga kwentong bastos siga barumbadong skwater trabahador tambay na nanghaharang nangmamanyakmore...

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

Show more comments or
Read All 2 User Comments  or
Click here to leave your own comment on this submission!

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel