tagErotic Couplings'n Spyker oor die kleurgrens 02

'n Spyker oor die kleurgrens 02

bycuisine©

Alvorens julle die storie lees, lees eers Hoofstuk 1

Hoofstuk 2 – Die Daad

Nadat ek gekom het se Thandi vir my " Kleinbasie , nou moet jy ook uittrek, ek wil ok jou lyf sien"

Ek maak toe so, en ek sien sy gaan le op har rug op die sitkamer mat, met haar kniee in die lug, en toe sien ek eers hoe mooi daai kaalgeskeerde poes is!

En ek dink so by myself, ja wat die ouens se is waar, net die eerste sentimeter is turf!

Daai vy is so opgeswel dat hy net pienk aan die buitekant is, en ek raak sommer net weer daar styf! Ek gaan af op my kniee en vra : "Thandi , kan ek jou poes suig soos jy my gesuig het?"

"Asseblief kleinbasie, ek het nog nooit gevoel nie want die swart mans hulle like dit nie"

Ek dog toe my fok hulle moet seker mal wees!

Met die gaan ek af en vat haar pienk klitoris in my mond en gee hom so 'n paar suigies en knibbel aan hom , man toe raak Thandi vir jou mal!! Sy skree soos 'n vark wat aan die agterpoot gegryp word en weet hy gaan nou geslag word!

So minuut later toe voel dit asof die girl nou in bek pis, maar toe ek dit proe toe weet ek hierdie is 'n squirter!

Teen die tyd is ek klaar weer so jags dat ek amper carpet burns kry van hoe my pielkop teen die mat skuur!

"Thandi, mag ek hom maar in sit?" vra ek toe ewe beskaafd, "Asseblief my basie asseblief" smeek sy!

Toe ek hom so wil indruk toe voel dit asof sy nog nooit gespyker is nie! Ek vra toe :

" Thandi , jy is so styf, ek dog dan die swart mans het almal sulke groot piele?"

" My basie hulle het, en dit is hoekom ek nog so styf is, ek het nog net een keer een in my gehad, so 3 jaar terug!"

Fok , dink ek by myself, nog net eenkeer en sy is so 'n operator!

"Thandi , nou hoe weet jy om so goed te spyker? "

" Basie , jy moenie nou kwaad wees nie, maar ek het eenkeer by die asgat die ou piel gekry wat by die battery loop, ek dink dit was die kleinmies s'n, en ek gebruik hom, want hy is nie so groot nie! "

" Fok wat!? My suster se battery piel? " Fok , ek kon my ore nie glo nie!

" Ja basie , sy't ok al van die ou nice panties vir my gegee "

Bliksem, my agtienjarige kleinsus is seker 'n nimfo dink ek sop by myself .

Net daar begin ek te kom, weet nie of dit van die lekker naai of die gedagte aan my jonger suster is nie, maar voor ek my kon kry, kom ek daai swart doos so vol van my kom, laat die soppe so aan die kant uitpeul, en ek hoor weer daai vark skreeu soos Thandi hier onder my kom .

"Fok my basie, maar jy naai lekker"

"Thandi, jy naai net so lekker!"

Ek le nog so met my slapwordende piel in haar toe die honde aan't blaf gaan.

Ek spring so vinnig op dat toe my piel uit haar poes uitkom, daar nog 'n vloed van kom uitpeul.

Sy is vinnig opwaskamer toe terwyl ek aantrek en try kyk vir wie die honde so blaf .

Fokken donkies, die bliksemse goed het weer deur die buurman se draad gekom en my amper 'n fokken hartaanval gegee!

Ek stap toe opwaskamer om vir Thandi te se dis 'n vals alarm, net die donkies . Toe ek instap in die waskamer is sy gebukkend besig om 'n sexy wit g-string aan te trek, met die huis rok wat eenkant op die kas le.

Toe sy daai g-string aan het lyk sy so fokken sexy van agter af, dat ek sommer dadelik weer styf word .

"Fok Thandi, jy lyk so mooi van agter af, waar kry jy daai mooi panty jong?"

"Een van die klein nooi s'n basie" en met die kyk sy af en sien ek staan weer met my piel in my hand.

"Wil basie nog naai?"

"Fok Thandi, moenie die panty uit trek nie, buk net so oor die wasmasjien, ek gaan jou van agter af naai"

"Klein baas, net nie by die hol nie asseblief! "

Ek stoot haar toe vorentoe oor die wasmasjien , trek die g-string eenkant, en vryf haar nog steeds sopnat poes 'n paar keer, en sink my piel terug in daai plesier sloot.

Met die wat ek haar so van agter af soos 'n jags brak bykom, besluit ek om bietjie te kyk wat sy sal doen as ek my vinger in haar hol indruk.

Ek vinger haar so tussen die genaaiery deur, sodat my vinger lekker ge-olie is en druk my vinger met een beweging in haar hol weg, FOK , sy knyp amper my piel met haar poes af soos sy knyp, en skreeu :" Hie haaaaa Auwk maar fok my basie dis dan fokken lekker"

Ek kon nie help om te lag nie en met die gelaggery gly my piel uit haar poes uit.

"Thandi, wie't vir jou gese dis nie lekker nie?"

" Eish basie jy gaan kwaad wees, maar die klein mies"

Met die probeer ek my piel terug in haar poes sit, maar nmet die gepratery het sy so bietjie regop gekom, en terwyl ek hom try indruk, gly hy moeiteloos in haar hol in en skreeu weer soos 'n vark .

"Thandi wanneer en hoekom het julle daaroor gepraat?"

"Die klein mies se sy het eenkeer met die battery piel probeer, en sy kon vir 2 dae nie kak nie basie EEEEEEEhhhhh Aaaaaaaaaaahhh Basie ek kom!! Ek Kom!!"

Met die kom ek soos ou Rooijan die stoetbul, en weereens weet ek nie of dit is van die lekker swart naaier hier onder my of die gepraat oor my jagse jonger sussie nie!

"Basie , ek beter die venster gaan klaar was, want jy moet ok ry om my pa Philemon bie hospital te gaan haal "

"Ek gaan eers bietjie in die bad le Thandi en sal dan ry "

Report Story

bycuisine© 38 comments/ 70436 views/ 2 favorites

Share the love

Also in this series

Report a Bug

1 Pages:1

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (38 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Read All User Comments (38)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel