Party With Sister Marathi

bysaagar_manthan©

मी खाली पाहिले तर मॅक्स टिनाच्या पायावरून हात फिरवत होता. मी तिच्या छातीचे उभार दाबत होतो व तिच्या तोंडातून हळूवार सुस्कारे बाहेर पडत होते. अचानक तिने पाठीला बाक दिला ज्याने तिची छाती माझ्या हातावर घट्टपणे दाबली गेली. तिला मॅक्स तिच्या मांड्यावरून हात फिरवत होता ते कळत होते की नाही कोण जाणे पण त्याचा हात तिच्या स्कर्टमध्ये सरकत चालला होता. त्याला थांबवण्याची तिच्याकडून काही हालचाल होत नव्हती हे पाहून त्याने हात तिच्या स्कर्टमध्ये तिच्या नितंबावर सारले.ते बघून मला खात्री झाली की लवकरच मला तिच्या मांड्या आणि स्तन यापेक्षा बरेच काही बघायला मिळणार आहे. आणि ते सगळे बघायला मी उत्सूक होतो. मला दिसले की मॅक्सने तिचा स्कर्ट पुर्ण वर सारला ज्याने तिची पँटीज दिसायला लागली. हळु हळू त्याचा हात टिनाच्या जांघेमध्ये तिच्या पुच्चीच्या दिशेने सरकू लागला.अचानक टिना उडाली आणि विनवणी करू लागली, "प्लीज, प्लीज स्टाप नाऊ! मी... मी... तुम्ही असले काही करता कामा नये." असे म्हणत ती उठायचा प्रयत्न करू लागली.पण तिचे पाय टिपॉयवर असल्यामुळे तिला काही उठता आले नाही. उलट उठायच्या गडबडीत तिच्या मांड्यामधले अंतर वाढले व त्याचा फायदा घेत मॅक्सने आपला हात तिच्या पुच्चीवर सारला. मी पुन्हा टिनाच्या छातीचे उभार हातळायला लागलो आणि तिचे ताठरलेले निप्पल कुस्करू लागलो. तिच्या चेहऱ्यावर तणाव दिसत होता. अजूनही ती जरी उठायचा प्रयत्न करत होती तरी तिचा प्रतिकार कमी कमी होत गेला. शेवटी हताशपणे तिने दिर्घ श्वास घेतला व पाठी बसत रीलॅक्स झाली.मॅक्सचा एक हात आता मुक्तपणे टिनाच्या जांघेमध्ये फिरायला लागला व दुसरा हात पँटीजचे कव्हर असलेल्या तिच्या पुच्चीवर फिरत होता. काही क्षण हात तसे फिरवल्यानंतर त्याने आपले दोन्ही हात तिच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला नेले व तिची पँटीज काढण्यासाठी पकडली. आश्चर्याने व उत्तेजनेने मी थरथरायला लागलो. माझा लंड इतका कडक झाला की मला ते सहन होईना. मला वाटले की कोठल्याही क्षणी माझी बाटली फुटणार. काही क्षणातच मॅक्स माझ्या बहिणीची पँटीज खाली खेचणार होता आणि आम्ही दोघेही तिच्या नाराजीच्या व प्रतीकाराच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत होतो. त्याने खसकन टिनाची पँटीज खेचली व धुसमुसळेपणाने तिच्या पायातून काढाली."वाऊ! बघ ही पुच्ची!!," माझ्या बहिणीला हलकेच सोफ्यावर मागे ढकलत मॅक्सने म्हटले, "केसच नाही आहेत हिच्या पुच्चीवर! काय सेक्सी दिसतेय आपल्या बहिणीची पुच्ची! मी एवढी स्वीट पुच्ची कधी पाहिली नव्हती."मी खाली वाकून टिनाचा एक निप्पल माझ्या तोंडात पकडला व तिच्या पुच्चीकडे पाहिले. खरोखरच माझ्या बहिणीची पुच्ची एकदम मस्त दिसत होती. एकही केस नसलेल्या तिच्या पुच्चीचे जाड जाड पटल इतके स्मूथ भासत होते की जणू कोवळ्या पोरीची पुच्ची आहे. लाईटमध्ये तिच्या पुच्चीवरचा ज्युस चमकत होता आणि तिची ओलसर पुच्ची पाहून ती एक्साईट झाली होती हे कळत होते. आम्ही टिनाच्या पुच्चीचे निरीक्षण करत होतो आणि तिच्या तोंडातून सुस्कार बाहेर पडत होते पण ती जराही प्रयत्न करत नव्हती स्वत:ची पुच्ची झाकून घ्यायचा. आता मी तिचा जाड निप्पल तोंडात चघळायला लागलो आणि ती कामसुखाने विव्हळत होती व ते ऐकून मी आणखीन चेकाळत होतो."ओह! डोन्ट सक माय ब्रेस्ट, डियर!" टिना पुटपुटत होती, "ओह.... मॅक..... डोन्ट टच देअर... ओह... मममऽऽऽ...""बघितलस!" मॅक्सने आपली दोन बोट टिनाच्या पुच्चीत घुसवली व म्हणाला, "मी म्हटले नव्हते की ही एकदम ’गरम’ चीज आहे म्हणून.""ओह.... असे बोलू नका आपल्या बहिणीबद्दल..." टिना कण्हत म्हणाली, "आता हे खूपच होत आहे... आपण हे थांबवले पाहिजे...."मी टिनाचे निप्पल पिळून तिला गप्प केले. मॅक्सने पटकन उठत आपली जीन्स खाली खेचली व आपला कडक लंड बाहेर काढला. नंतर तो गुढग्यावर बसत तिच्या मांड्यामध्ये सरकला."ओह....!" टिना ओरडली, "ओहहह..... तो माझ्यात घालतोय.... ओह... ही इज फकींग मीऽऽऽ..... हिज सिस्टर!... ओह टोनी, तु कोणाला सांगणार नाहीस ना?.... नाही ना??... प्लीज! सांगू नको कोणाला हा.... ओहहह.... हा आपला चावट भाऊ मला झवतोय... ओह, येस... इट फिलस गूड़..... आय लाईक इट.... येसऽऽऽ... ओह, येसऽऽऽ...."माझ्या बहिणीला कोणीतरी झवतय हे बघणे म्हणजे एक क्रेझी एक्सपीरीयंस होता. ती पाय फाकवून सोफ्यावर पहुडली होती आणि जसा मॅक्स तिला झवत होता तशी ती मागे पुढे हलत होती, उडत होती. तिची छाती डुचमुळत होती व सपाट पोट आत बाहेर होत होते. तिचे डोळे ग्लानी आल्यासारखे अर्धवट बंद होते. मी अक्षरश: वेडापिसा झालो ते पाहून!मी इतका उत्तेजीत झालो ते बघून की माझा लंड लिमिटच्या बाहेर कडक झाला. त्या उत्तेजनेच्या भरात मी माझी पॅन्ट खोलली व माझा लंड बाहेर काढून मूठ मारू लागलो. मला काही भानच राहिले नाही की मी कोणाच्या बाजूला बसलोय व काय करतोय ते. माझा लंड एका हाताने हलवत मी खाली वाकलो व टिनाचा निप्पल तोंडात घेवून पुन्हा चोखू लागलो.माझ्या बहिणीचा निप्पल चोखता चोखता मी खाली बघत होतो. खाली मॅक्सचा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होत असलेला मला जवळून दिसत होता. काय सेक्सी वाटत होते ते बघताना! टिनाने उत्तेजनेने माझे डोके तिच्या छातीवर दाबून धरले होते.माझ्या डोक्यावर डोके टेकवून टिना हळुवारपणे मला म्हणाली, "ओह, टोनी!... हा सगळा चावटपणा आहे... मी तुला थांबवू शकत नाही पण प्लीज शहाण्यासारखा वाग आणि मॉम डॅडला सांगू नको हे.... मग तुला मी माझ्याबरोबर हे करायला देते..... मला खूप मजा वाटतेय तुम्ही हे जे करताय त्याने.... आणि मीही तुम्हाला मजा देईल... थांबू नका... असेच करत रहा...."मॅक्स आता टिनाला जोरजोराने व त्वेशाने झवू लागला. काही क्षणातच त्याच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडला व त्याने शेवटचा धक्का मारून तिच्या पुच्चीत विर्य सोडायला सुरुवात केली. तो तिच्या पुच्चीत सत्खलीत झाला पण तिचा क्लायमॅक्स अजून झाला नव्हता. थोडावेळ मॅक्स तसात उभा राहिला व शेवटचा विर्याचा थेंब तिच्या पुच्चीत सोडून मगच तो बाजूला झाला. आपला छोटा होत चाललेला व गळणारा लंड टिनाच्या पुच्चीतून बाहेर काढत तो बाजूला झाला व थकल्यासारखा सोफ्यावर पडला.मी माझी बहिण, टिनाकडे पाहिले. ती जवळ जवळ नागडी होती. तिचे डोळे बंद होते व पाय फाकलेले होते. तिची मदमस्त छाती उघडी होती व ओली पुच्ची झवायचे आमंत्रण देत होती. एखाद्या रांडेसारखी ती सोफ्यावर पडली होती. टिनाला तसे बघून नकळत माझ्याकडून ’ते’ घडले जे प्रत्यक्षात कधी घडेल असे मला वाटले नव्हते. मी उठलो आणि तिच्या फाकलेल्या पायात सरकलो. एका हातात माझा कडक लंड धरून मी तो माझ्या बहिणीच्या ओल्या पुच्चीवर ठेवला व धक्का मारला. काय होतेय हे टिनाला कळायच्या आत माझा पुर्ण लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत होता.जसा माझा लंड टिनाच्या पुच्चीत घुसला तशी ती दचकली व खाडकन तिने डोळे उघडले. तिच्या तोंडातून अस्फूट किंचाळी बाहेर पडली जेव्हा तिच्या लक्षात आले की तिचा सख्खा भाऊ कामोत्तेजीत होवून तिला झवायला लागलाय...."ओह, गाड!!" ती म्हणाली, "काय करतोयस तु हे??..... मी तुझी बहिण आहे रे.... माझ्याशी तु हे नाही करायला पाहिजेस.... प्लीज! थांब!.... तु मला हात लाव... मला चोख... पण माझ्यात घालू नकोस रे.... ते पाप आहे रे.... इट्स टू राँग...."मी इतका कामांध झालो होतो की माझ्या बहिणीच्या बोलण्याकडे लक्षच देत नव्हतो. सटासट मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत तिला झवू लागलो. त्याने तिच्या पुच्चीकडूनही मला रिस्पान्स मिळू लागला व तिच्या हालचाली बदलत गेल्या. दहा बारा जोर जोराचे फटके मी टिनाच्या पुच्चीवर मारले व ती सुतासारखी सरळ झाली. तीही जोर जोराने नितंब हलवत मला साथ देवू लागली. मला फ्रेंच किसींग करू लागली व बरळू लागली की तिला किती मजा वाटतेय सख्ख्या भावाकडून झवून घ्यायला.....मी जस जसा जोरात धक्का मारत माझ्या बहिणीची पुच्ची झवत होतो तस तशी ती वेडीपिसी होत होती. पुच्चीवर केस नसल्याने व मॅक्सच्या विर्याने टिनाची पुच्ची एकदम बुळबुळीत झाली होती त्यामुळे मला लंड आत बाहेर करताना मजा वाटत होती. मी तिची भरगच्च छाती दोन्ही हाताने धरून त्याचा आधार घेत तिला त्वेशाने झवत होतो."ओह, टोनी... जोरात!" माझ्या हातावर आपले हात ठेवून टिना मला प्रोत्साहान देत म्हणू लागली, " अजून जोरात.... येस.... इट्स फील सोऽऽऽ गूडऽऽऽ! मला खूप मजा वाटतेय रे... माय लिटल ब्रदर..... कीप फकींग मीऽऽऽ... ओह... येसऽऽऽ..."माझ्या प्रत्येक फटक्यावर आता तीही खालून वर धक्के मारू लागली. त्याने माझ्या लंडावरचा माझा कंट्रोल संपू लागला."गो आन, लिटील ब्रदर! फक मीऽऽऽ... फक यूवर सिस्टर.... ओहह येससऽऽ... आय अ‍ॅम क्लोजर.... आय अ‍ॅम क्लोजर नाऊ....."माझ्या बहिणीचे ते शब्द ऐकून मला चेव चढला. मी माझी सगळी शक्ती पणाला लावून तिला झवू लागलो. तिच्या पुच्चीत खोलवर माझा लंड घूसत होता. माझ्या झवण्याचा जोर इतका होता की सोफाही हलत होता. माझ्या लंडात विर्याचे फिलींग चालू झाले. असे वाटायला लागले की कधीही तिच्या पुच्चीत माझे विर्य उडणार. माझ्या तोंडातूनही हुंकार बाहेर पडला व मी तिच्या पुच्चीत विर्याची पिचकारी सोडू लागलो.माझ्या पहिल्याच पिचकारीने टिनाला टोकावर नेले आणि जोराने किंचाळी मारत तीही सत्खलीत झाली. तो क्षण लाईफमध्ये कधीही विसरण्यासारखा नव्हता. माझ्या लग्न झालेल्या मोठ्या बहिणीला मी झवलो व तिची कामतृप्ती केली तो अनुभव जगावेगळा होता. माझा लंड टिनाच्या पुच्चीतून बाहेर काढत मी कसाबसा बाजूला पडलो. काही मिनीटे डोळे मिटून पडल्यावर मी नार्मल झालो.नंतर मी डोळे उघडून बाजूला पाहिले तेव्हा मला दिसले की मॅक्स माझ्याकडे बघून हसत होता. मीही त्याच्याकडे बघून कसाबसा हसलो. नंतर टिनावर मी नजर टाकली तर ती झोपून गेल्यासारखी वाटत होती. ते अंडरस्टूड होते म्हणा... कारण तिला एवढी प्यायची सवय नव्हती आणि त्यात तिला दोन भावांनी झवले होते. मी नक्की सांगू शकत नाही पण माझ्या माहितीप्रमाणे तिने असा अनुभव कधी घेतला नसावा.नंतर मॅक्स आणि मी उठलो व टिनाला उचलून तिच्या बेडरूममध्ये घेवून गेलो. तिचा राहिलेला स्कर्ट काढून आम्ही तिला तिचा नाईट गाऊन घातला. तिला तिच्या बेडवर झोपवून आम्ही तिची पुच्ची वगैरे साफ केली. मग तिच्या अंगावर पांघरून घालून लाईट बंद करत आम्ही बाहेर आलो. झाल्या प्रकाराबद्दल बोलत बोलत आम्ही दोघेही तेथेच हॉलमध्ये पडलो व कधीतरी झोपून गेलो.सकाळी आम्ही थोडे ऊशीराच उठलो. टिना अजून झोपलेलीच होती. मी प्रथम अंघोळ वगैरे आटपली व किचनमध्ये ब्रेकफास्ट करायला गेलो. थोड्यावेळाने मॅक्सही आवरून आला व मला मदत करू लागला. आम्ही ब्रेकफास्ट घेवून डायनींग टेबलवर बसलो तेवढ्यात टिना बाहेर आली. तिला पाहिल्याबरोबर आम्ही दोघेही स्तब्ध झालो. आता ती काय बोलणार आणि आपण काय उत्तर द्यायचे याची आपापल्या मनात आम्ही तयारी करायला लागलो. आळस देत देत ती आमच्या बाजूच्या डायनींग चेअरवर बसली व म्हणाली,"मार्नींग गाईज!" आळस देत ती पुढे म्हणाली, "मला वाटत लास्ट नाईट मी जास्तच ड्रिंक्स घेतले असावे.... मला आठवत पण नाही की कधी आपली पार्टी संपली व कधी मी बेडरूममध्ये जावून झोपले. माझे डोके ही थोडे गरगरत आहे... शी! एवढी कशी मी वाईन घेतली रात्री? एनी वे! मॉम डॅडला सांगू नका हा मी हेवी ड्रींकींग केले त्याबद्दल... दे डोन्ट लाईक दॅट... ओके?""ओह! श्यूअर नाट, सिस्टर..." सुटकेचा निश्वास टाकत मी तिला उत्तर दिले....वाऊ! आम्ही टिनाला रात्री झवलो आणि तिला ते आठवत नव्हते. जर तिला ते आठवत नसेल तर आपणही ते विसरून जावूया. कारण जे झाले ते दारूच्या नशेत झाले. पुन्हा तसे काही माझ्या बहिणीबरोबर करायची माझी हिंमत नव्हती. तेव्हा झाले गेले विसरून जायचे मी ठरवले. जरी मी तसा विचार केला तरी रात्रीचे तिला झवणे आठवून माझा लंड कडक व्हायला लागला. मी जेव्हा मॅक्सकडे पाहिले तेव्हा त्याच्या डोळ्यातील वेगळीच चमक पाहून मी अस्वस्थ झालो. तिचे वाक्य ऐकून बहुतेक तो वेगळाच विचार करत असावा.तो सुट्टीचा दिवस होता तेव्हा मॅक्स आमच्याकडेच थांबला होता. आणि कदाचीत टिना घरी असल्यामुळे तो मुद्दामही थांबला असावा पण मला काही त्याबद्दल आब्जेक्शन नव्हते. आम्ही गप्पा मारत, टिव्ही बघत वेळ घालवत होतो."बरेच दिवस झाले मी इंग्लीश मूव्ही बघितली नाही तेव्हा आपण मूव्ही बघायला जायचे का?" दुपारच्यावेळी टिना आम्हाला म्हणाली."इट्स नाईस आयडीया! पण आज सुट्टीचा दिवस आहे तेव्हा ऐनवेळी जावून तिकीटे मिळणार नाहीत." मी तिला म्हटले."हाऊ अबाऊट... आपण व्हिडीओ सेंटरमधून सीडी आणून घरीच बघितल्या तर?" मॅक्सने पटकन सुचवले."दॅट साऊंड्स गूड टू मी..." टिनाने होकार देत म्हटले, "नाहीतरी घरात रीलॅक्समध्ये बसून मूव्ही बघायला मजाच येईल....""याऽऽऽ! आणि इस्पेशली ड्रींक्स बरोबर असेल तर जरा जास्तच मजा येईल..." मॅक्सने गूढपणे हसत म्हटले."नो... नो! नो ड्रींक्स हं..... आय आलरेडी हॅड टू मच लास्ट नाईट." टिनाने ’ड्रींक्सला’ नकार देत म्हटले."ओह कम आन, टिना! आपण कोठे प्रत्येक दिवशी ड्रींक्स घेतो? कधीतरी असे एखाद्यावेळी आपण एंजॉय करतो." मॅक्सने तिचे मन वळवायचा प्रयत्न करत म्हटले."लेट्स सीऽऽ! आय अ‍ॅम नाट शूअर..." टिना शेवटी असे म्हणत उठली व किचनमध्ये गेली.पण मी ’शूअर’ होतो की मॅक्सने जर पुन्हा वाईन आणली तर तो तिला नक्कीच पाजणार आणि मग काय होईल याचा मी विचारच करू शकलो नाही. मॅक्स आणि मी मग बाहेर पडलो व प्रथम व्हिडीओ पार्लरमध्ये गेलो. तेथे मॅक्सनेच एक दोन सीडीज घेतल्या. त्याने कोठल्या मूव्हीज चूस केल्यात याकडे मी लक्षच दिले नाही. मग परत येता येता आम्ही वाईन शापमध्ये गेलो. तेथेही मॅक्सनेच वाईनच्या दोन बाटल घेतल्या. वाईन घेताना त्याने मला हसून डोळा मारला. त्याचा अर्थ मला कळत होता पण आता दिवसा ढवळ्या काही घडेल असे मला वाटत नव्हते तेव्हा मी फारसा उत्साह दाखवला नाही.आम्ही परत आलो तेव्हा टिना किचनमध्ये लंच बनवत होती. तिचे जवळ जवळ झालेच होते तेव्हा तिने आम्हाला डायनींग टेबलवर बसायला सांगितले. मॅक्सने पटकन तीन ग्लासेस व वाईनची बाटली घेवून टेबलावर मांडली. टिनाने सगळे जेवण डायनींग टेबलवर आणून ठेवले व बसता बसता तिने विचारले,"कोठली मूव्ही तुम्ही आणलीत, गाईज?""वन इज ’बेसीक इंस्टिंक्ट’ आणि दुसरी कोठलीतरी नवीन मूव्ही आहे." मॅक्सने साळसूदपणे उत्तर दिले."वेल! नवीन मूव्ही ठिक आहे..." टिनाचा चेहरा गोरामोरा झाला, "पण बेसीक इंस्टिंक म्हणजे जरा जास्तच आफबीट मूव्ही आहे.""तु पाहिली आहेस ती मूव्ही?" मी टिनाला विचारले."नाही! मी फक्त ऐकून आहे की शेरान स्टोनची ती एक वाईल्ड मूव्ही आहे ते. मला खरे म्हणजे पहायची होती पण तुमच्याबरोबर ती बघणे बरोबर नाही. पण तु कशी काय ’हीच’ मूव्ही आणलीस माझ्याबरोबर बघण्यासाठी? तुला लाज नाही वाटत असा सिनेमा बहिणीबरोबर बघायला आणतोस ते?" टिनाने शेवटी लटक्या रागात मला विचारले."मी नाही हा मूव्हीज सीलेक्ट केल्यात, टिना... इट्स मॅक्स...." मी माझी बाजू सावरत तिला म्हटले."ओह कम आन, टिना! इट्स नाट अ बीग डील..... वूई आल आर अ‍ॅडल्ट.... आणि तो खरोखरच एक चांगला थ्रीलर सिनेमा आहे. तुला आवडेल बघायला...""तसे असेल तर ठिक आहे! पण तुम्ही जास्त हुल्लडपणा करू नका... माझ्याबरोबर सिनेमा पहात आहात याचे भान ठेवा..."जसे आम्ही लंच स्टार्ट केले तसे मॅक्सने वाईनचे ग्लास आम्हाला आफर केले. आधी टिना नाही नाही म्हणत होती पण मॅक्सने तिला गळ घातली व सांगितले की ही वेगळी इंपोर्टेड वाईन आहे म्हणून. शेवटी तिने ग्लास घेतला. मॅक्स मग चावट चावट जोक्स सांगत तिचे मनोरंजन करू लागला व तिला हसवू लागला. आम्ही लंच करत होतो व वाईन घेत होतो. मॅक्स तिला बोलण्यात गुंगवत तिचा ग्लास सतत भरलेला ठेवत होता.जवळ जवळ तीन ग्लास नंतर टिनाचा तिच्या जीभेवरचा ताल सुटला. तिला कीक बसू लागली व ती आम्हाला तिचे स्वत:चे चावट जोक्स सांगू लागली. मी जवळ जवळ पुर्णवेळ हसत होतो. अर्धे हसू मला तिच्या जोक्सवर येत होते व अर्धे तिची अवस्था बघून की कशी तिला कीक लागलेली आहे व तिचा ताल सुटलेला आहे.लंच झाल्यानंतर मी आणि मॅक्स डायनींग टेबल आवरू लागलो. टिना आम्हाला म्हणाली की तोपर्यंत ती फ्रेश होवून येते. आमचे झाल्यानंतर मी सीडी प्लेअरमध्ये टाकून मूव्ही तयार ठेवली व मॅक्सने हॉलच्या खिडक्यांचे सगळे पडदे लावून घेतले ज्याने प्रखर सुर्याचा प्रकाश हॉलमध्ये यायचा बंद झाला व डीम लाईटमध्ये एक वेगळेच वातावरण तयार झाले. जेव्हा टिना बाहेर आली तेव्हा ती खरोखरच एकदम रीलॅक्स वाटत होती. तिने एक शार्ट तलम गाऊन घातला होता. जेव्हा सोफ्यासमोरचा टिपॉय सरकवायला ती खाली वाकली तेव्हा गाऊनवरून मी तिच्या नितंबाकडे बघितले आणि मला त्यावर तिची पँटीजची लाईन दिसली नाही. म्हणजे तिने आत पँटीज घातली नाही की काय??"सगळ्या मूव्हीज पाहून झाल्यानंतर मी डायरेक्ट बेडवर जाणार...." टिनाने म्हटले, "ह्या मॅक्सच्या वाईनने मला झोप येत आहे.... कोठे आहे मूव्ही? लेट्स स्टार्ट!"असे म्हणत ती सोफ्याच्या मध्यावर बसली व मी आणि मॅक्स रात्री सारखे तिच्या दोन्ही बाजूला बसलो. मॅक्स आमचे वाईनचे ग्लास समोर टिपॉयवर घ्यायला विसरला नाही. मी मुद्दाम ’बेसीक इंस्टींक्ट’ पहिली लावली होती. मूव्ही चालू झाली व हळु हळू त्यातील इराटीक सीन्स चालू झाले. ते बघून आम्ही उत्तेजीत होवू लागलो. ज्या तऱ्हेने टिना आपल्या मांड्या हळूवारपणे एकमेकांवर घासू लागली त्यावरून मी अंदाज बांधला की तीही उत्तेजीत होवू लागली होती.मॅक्सने एक हात टिनाच्या मानेमागे टाकला होता व एखाद्या सीनबद्दल तिला काही सांगताना आपला दुसरा हात तिच्या गुढग्याला लावत होता. तिला त्याचे काही वाटत नव्हते ते बघून त्याने शेवटी हात तिच्या गुढग्यावर तसाच ठेवला. मग हळु हळू तो तिचा गुढगा व गुढग्याच्या वर, मांड्यावर हात फिरवू लागला. आम्ही वाईन घेत होतो, बोलत होतो व मूव्ही बघत होतो आणि टिनाही सगळे एंजॉय करत होती.हळु हळू टिना मॅक्सच्या अंगावर रेलू लागली. ती एक चांगली संधी आहे असे समजून मॅक्सही वळला व त्याने तिला किस केले. टिनाने आधी गोंधळून त्याच्याकडे पाहिले व नंतर तिनेही त्याला साधी पप्पी घेतल्यासारखे किस केले व हसली. हसत ती त्याला म्हणाली,"तु मुकाट्याने मूव्ही बघ हा..... नाहीतर मला असे वाटेल की तु आपल्या वयस्कर बहिणीवर लाईन मारतोय...""ठिक आहे, टिना!.... तु माझी कझीन सिस्टर आहेस पण तु वयस्कर नक्कीच नाहीस. आणि तु एकदम सेक्सी दिसतेस एखाद्या वीस वर्षाच्या मुली सारखी. तेव्हा तुझ्यावर लाईन मारायला मला काही वाटणार नाही." मॅक्स बिनधास्तपणे तिला म्हणाला."ओह... यूऽऽऽऽ! व्हेरी नाटी बायऽऽऽ!" असे म्हणत तिने त्याला पुन्हा हलकेच किस केले.यावेळी मॅक्सने तिच्या खांद्यावरच्या हाताने तिला घट्ट पकडले. तिने त्याच्या हातातून सुटण्याची खोटी खोटी धडपड केली पण जेव्हा त्याने आपले ओठ तिच्या ओठावर ठेवून तिला किस केले तेव्हा ती पाघळली. त्याच्याकडे डोळे वटारून ’चावट कोठला’ च्या आविर्भावात बघत तीही त्याला किस करू लागली. किस करता करता मॅक्सने जेव्हा तिच्या तोंडात आपली जीभ सारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिने त्याला मागे सारले व म्हणाली,"तु मला खरोखरच तापवतोयस.... पण मला वाटते हे बरे नव्हे... तेव्हा तु पाठी सरकून बस आणि स्वत:ला आवरून शहाण्यासारखा वाग," असे म्हणत ती माझ्या बाजूला सरकली व मला म्हणाली, "ब्रदर! तु खरे म्हणजे मला प्रोटेक्ट करायला पाहिजे... आपला कझीन चावटपणा करतोय!"मग मी प्रोटेक्टीव ब्रदर असल्यासारखा वागलो व माझ्या बहिणीच्या खांद्यावर हात टाकून तिला घट्टपणे माझ्या मिठीत ओढले. थोड्या वेळात मूव्ही संपली. मॅक्सने पटकन उठून सीडी चेंज केली व दुसरी मूव्ही चालू केली. हसत खिदळत टिनाने त्याला या नवीन मूव्हीचे नाव आणि स्टोरी काय ते विचारले. त्याने नाव सांगितले आणि म्हटले की ही मूव्ही काहितरी फॅन्टॅसीबद्दल आहे. तिला नवल वाटले तेव्हा तिने कसली फॅन्टॅसी ते विचारले. मॅक्स तिला म्हणाला की त्याला नक्की माहित नाही कसली ते पण ही मूव्ही स्त्रीयांच्या बाबतीत आहे.ते ऐकून ती उत्साहित झाली असे म्हणून की स्त्रीयांबद्दल म्हणजे काहितरी इंटरेस्टींग असणार या मूव्हीमध्ये. मूव्ही चालू झाली आणि टिना अगदी सिरीयसली बघू लागली. थोड्या वेळात एक माणूस स्क्रीनवर दिसला व हळु हळू तो आपले कपडे काढू लागला. जसा तो माणूस शेवटचा कपडा काढून पुर्ण नागडा झाला तसे टिनाने नशील्या डोळ्याने स्क्रीनकडे बघितले व ’ऊह’ करत सुस्कारा सोडला आणि माझ्या अंगावर जास्तच रेलून बसली.जसे त्या माणसाने हिरॉईनचे कपडे काढायला सुरुवात केली तसे माझ्या बहिणीच्या तोंडातून हलकेच सुस्कारे बाहेर पडू लागले. कारण मूव्हीत जे चालले होते त्याचा तिच्यावर परिणाम होवून ती उत्तेजीत होत होती आणि वाईनच्या इफेक्टने तिची विचारशक्ती संपत चालली होती. मॅक्स मध्ये मध्ये टिनाकडे बघत होता व तिचे निरीक्षण करत होता.थोड्या वेळाने त्याने टिनाकडे बघत म्हटले की त्याला झोप येत आहे तेव्हा तिच्या मांडीवर डोके ठेवून तो झोपू शकतो का? कदाचीत तिने विचार केला असावा की मॅक्स झोपून जाईल आणि मग तिला मूव्ही कंफरटेबली बघता येईल व एंजॉय करता येईल. तेव्हा निश्वास टाकत तिने त्याला ठीक आहे म्हटले. मॅक्स पटकन उठला व त्याने बाजूलाच असलेला सिंगल सिटर सोफा सरकवून आम्ही बसलेल्या मोठ्या सोफ्याला चिटकवला ज्याने त्याला टिनाच्या बाजूला झोपायला जागा झाली.मग मॅक्स टिनाच्या मांडीवर डोके ठेवून झोपून मूव्ही बघू लागला. मला त्याचा चेहरा दिसत होता. तिच्या मांडीवर डोके ठेवून आधी तो टिव्हीकडे बघत होता. पण जस जसे मूव्ही पाहून अस्वस्थपणे ती हालचाल करत होती तस तसे मॅक्स त्याचे तोंड तिच्या कंबरेकडे वळवू लागला. टिना मूव्ही बघण्यात इतकी गुंग झाली होती की त्याची ही स्मार्ट मूव्ह तिच्या लक्षात आली नाही. उलट ती माझ्या मिठीत अजूनच सरकत होती त्याने मी उत्तेजीत होत चाललो होतो.मी माझा हात तिच्या गळ्यात टाकला व थोडा तेथे घासला. तिने मला प्रतिसाद दिला आणि माझ्या खांद्यावर डोके टेकवून ती हलकेच मागे पुढे हलवू लागली. मूव्ही चालू होती व त्यातील जोडपे किसींग वगैरे करत होते. पण जेव्हा ते जोडपे ’ओरल सेक्स’ करायला लागले तेव्हा टिनाचे शरीर कंप पावले व ती अस्वस्थ व्हायला लागली."हे गाईज! ही तर ब्लू-फिल्म आहे..... आपण खरे तर असली मूव्ही बघायला नाही पाहिजे. फक्त विकृत लोक असले काही बघतात.""तु कधी असे काही केलेस का, टिना?" मी बिनधास्तपणे पटकन माझ्या बहिणीला विचारले."आफकोर्स.... येसऽऽ!" तिने चढ्या आवाजात उत्तर दिले.टिनाचे होकारार्थी उत्तर ऐकून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. मला वाटत होते टिना थोडी स्वाभिमानी आहे, थोडी आतल्या गाठीची आहे तेव्हा तिच्या कडून सेक्सबद्दल इतक्या बिनधास्त उत्तराची मला अपेक्षा नव्हती. अर्थात! मीही तिला कधी असा प्रश्न विचारला नव्हता. कदाचीत वाईनच्या इफेक्टमुळे आम्ही इतके बिनधास्त बोलत होतो. टिना जरी ती मूव्ही न बघण्याबद्दल बोलत होती तरी आम्ही कोणीही जागेवरून हललो नाही की कोणी स्क्रीनवरून नजर हलवली नाही. उलट ती जास्तच उत्तेजीत होवू लागली व माझ्या अंगावर रेलू लागली.तिचा ताठ झालेला निप्पल माझ्या साईडला मला खूपत होता. मी नकळत थोडा खाली वाकलो व तिच्या मानेजवळ माझे डोके नेवून तिच्या कानावर माझे नाक घासू लागलो त्याने ती आणखीनच उत्तेजीत झाली. मी खाली बघितल्यावर मला दिसले की मॅक्स पुर्ण वळालेला होता व त्याचे तोंड आता टिनाच्या कंबरेकडे होते.तो तिच्या मांडीवर हळूवारपणे हात फिरवत होता त्यामुळे उत्तेजनेने ती आपले पाय उघडत झाकत होती. मी माझा हात, जो तिच्या मानेवरून तिच्या खांद्यावर टाकलेला होता, तो खाली सरकवला आणि तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवून त्याला दाबू लागलो. तिच्या तोंडातून बऱ्यापैकी स्पष्ट हुंकार बाहेर पडला. पण पटकन तिच्या लक्षात आले तो हात आपल्या भावाचा आहे तेव्हा तिने आपल्या हाताने माझा हात धरून बाजूला काढला व म्हणाली,

Report Story

bysaagar_manthan© 0 comments/ 73217 views/ 3 favorites

Share the love

Report a Bug

PreviousNext
5 Pages:1234

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel