Party With Sister Marathi

bysaagar_manthan©

"प्लीज, टोनी! चावटपणा करू नकोस...."असे म्हणत तिने आपली नजर पुन्हा टिव्ही स्क्रीनवर वळवली ज्यावर त्या जोडप्याने नुकतीच झवायला सुरुवात केली होती. मूव्हीतल्या त्या पुरुषाने जसा आपला लंड त्या बाईच्या पुच्चीत घातला तसे टिनाने मला घट्ट पकडले. त्याचा फायदा घेत मी पुन्हा हात तिच्या छातीच्या उभारावर आणला व वरच्या वर ठेवला."ओहहह" यावेळी ती फक्त विव्हळली व म्हणाली, "ओके, टोनी! पण अजून काही नाही.... जोपर्यंत आपण मूव्ही एंजॉय करतोय तो पर्यंतच फक्त... नंतर तु हे थांबवलेच पाहिले. मला विश्वासच बसत नाही माझा भाऊ माझ्याबरोबर असे काही करत आहे आणि मी त्याला करून देत आहे. ही मूव्ही मला इतकी उत्तेजीत करत आहे की मलाच कळत नाही मी काय करतेय ते..."मॅक्स खालून माझ्या सगळ्या हालचाली बघत होता. त्याने आपला हात टिनाच्या मांड्यामध्ये नेला व तिची मांडी बाजूला ढकलून तिच्या पायातले अंतर वाढवले. तिच्या लक्षात त्याच्या हालचाली येत नव्हत्या त्याचा फायदा घेत त्याने तिचा शार्ट गाऊन मांड्यांच्या वर कंबरेपर्यंत सरकवला. अपेक्षेप्रमाणे तिने आत पँन्टीज घातलेली नव्हती. मग थोडे पुढे होवून त्याने आपला चेहरा तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर दाबला आणि आपल्या श्वासाची गरम हवा तो तिच्या मांड्यामध्ये सोडू लागला.हळु हळू तसाच तो खाली तिच्या पुच्चीजवळ सरकत होता. टिनाचे लक्ष पुर्णपणे स्क्रीनवर चाललेल्या सीनवर होते त्यामुळे जरी तिच्या लक्षात मॅक्सच्या हालचाली येत नव्हत्या तरी तिचे शरीर आपोआप त्याला प्रतिसाद देत होते. तिने स्वत: काहिही न करता तिचे पाय अजून फाकले जात होते व तिची कंबर वर उचलली जात होती. मॅक्स आता तिच्या पुच्चीच्या बाहेरील जाड पटलावर हलकेच बोट फिरवू लागला.मॅक्सच्या हालचाली बघून मलाही चेव चढला व आता मलाही पुढे काही करावेसे वाटू लागले. मी माझ्या दुसऱ्या हाताने तिच्या गाऊनची कंबरेपर्यंतची सगळी बटणे काढली. मग तिच्या गाऊनच्या दोन्ही बाजू तिच्या छातीवरून बाजूला करत मी तिचे उभार उघडे केले व वरून त्यांच्याकडे बघायला लागलो. मग मी माझा एक हात तिच्या खांद्यावरून व दुसरा हात पुढून तिच्या भरगच्च छातीच्या उभारावर ठेवला व त्यांना हळु हळू कुरवळायला लागलो, हलकेच दाबायला लागलो. माझी बहिण, टिना काहिही हालचाल करत नव्हती. मूव्ही, माझे तिची छाती दाबणे, मॅक्सचे तिच्या पुच्चीशी हलकेच खेळणे, ती पुर्णपणे अश्या वेगवेगळ्या गोष्टींच्या धुंदीत होती.मॅक्सने त्याच्या दोन बोटांनी टिनाच्या पुच्चीची दोन्ही पटल हलकेच वेगळे केले व खाली वाकून हलकेच आपली जीभ तिच्या फटीत सारली. जेव्हा त्याच्या जीभेचा स्पर्श तिच्या पुच्चीदाण्याला झाला तेव्हा ती ताडकन उडाली! ती दचकून इतकी उडाली की अक्षरश: आम्ही दोघेही तिच्या अंगावरून फेकलो गेलो."मॅक्स!" तिने त्याच्या डोक्यावर चापट मारत म्हटले, "काय करतोयस तू?.... तु ना एकदम घाणेरडा मुलगा आहेस.... झोप बघू तू पुन्हा..."काय चाललेय हे टिनाला थोडे थोडे कळत होते व आम्हाला थांबवण्याचा ती कमकूवत प्रयत्न करत होती. पण जरी तिचे मन राजी नव्हते तरी तिच्या शरीराकडून तिच्या नकळत जो प्रतिसाद मिळत होता त्यावर तिचा ताबा राहिला नव्हता. नाईलाजाने शेवटी ती पाठी रेलून बसली व डोळे बंद करून आपले डोके वर सोफ्याच्या बॅकवर ठेवून ती पडून राहिली.मी पटकन खाली वाकलो व तिच्या एका छातीच्या उभारावरचा ताठर निप्पल तोंडात घेवून चोखू लागलो आणि हाताने दुसऱ्या छातीचा उभार करकचून दाबू लागलो. तिकडे खाली, मॅक्स थोडावेळ थांबला होता पण नंतर तोही तिची पुच्ची चाटू व चोखू लागला. आमच्या दोघांच्या हालचालीला जराही विरोध न करता टिना हताशपणे सोफ्यावर पडली होती व तिच्या तोंडातून चित्कार आणि सुस्कार बाहेर पडत होते."ओहहऽऽऽ.... आहहहऽऽ.... ओह, गाडऽऽऽ... येसऽऽऽ.... ओह, याऽऽऽऽ...."मॅक्सने उठून मला इशारा केला की टिनाला सोफ्यावर खाली झोपव. मीही उठलो व तिच्या खांद्याला धरून तिला खाली झोपवले. ती नाराजीच्या स्वरात काहीतरी पुटपुटली पण तिने काही केले नाही. ती सोफ्यावर झोपली होती पण तिचे पाय अजूनही सोफ्याच्या खाली लोंबकळत होते. मॅक्सने तिचा सोफ्याकडचा पाय उचलला व दुमडून सोफ्याच्या बॅकला टेकून ठेवला. त्याने तिची पुच्ची उघडी झाली. मग मॅक्स तिच्या पायामध्ये पडून तिची पुच्ची चाटू आणि चोखू लागला.मी टिनाच्या डोक्याजवळ उभा होतो व तिला तसे पडलेले बघून मी कामातूर झालो. पटकन मी माझी पॅन्ट खोलली व माझा कडक लंड बाहेर काढला. त्या दोघांकडे बघून मी माझा लंड हलवू लागलो. माझ्या हालचालीचा टिनाने कानोसा घेतला व तिने डोळे उघडून वर पाहिले. मला तिच्या चेहऱ्याच्या जवळ लंड हलवताना बघून तिने हात वर केला व माझा लंड पकडला. मी माझा लंड सोडून दिला व आता टिना, माझी बहिण माझा लंड हलवू लागली.एक दोन मिनीटे माझा लंड हलवल्यानंतर तिने लंड घट्ट पकडला व मला पुढे ओढू लागली. मी खाली तिच्याकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे विचित्र नजरेने बघत होती व मला पुढे ओढत होती. माझ्या लक्षात आले तिला काय करायचे आहे ते आणि मी त्यासाठी एका पायवर तयार होतो. मी पुढे झालो आणि हळूवारपणे माझ्या बहिणीने माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला व चोखू लागली.व्हॉट अ फिलींग मॅन! टिना माझा लंड चोखतेय अशी फॅन्टॅसी मी कित्येकदा बघितली होती पण अ‍ॅक्चूअल एक्स्पीरीयंस एकदम अनबिलीव्हेबल होता. ते सुख मी काही मिनिटेच घेवू शकलो कारण माझ्या लंडात ते फॅमिलीयर फिलिंग चालू झाले."ओह, सिस्टर! मी फिनीश होतोय....." मी कसेबसे टिनाला म्हटले."गो आन, ब्रदर...." तिने क्षणभर माझा लंड तोंडातून काढत माझ्याकडे बघून म्हटले व पुन्हा माझा लंड जोरात चोखू लागली.टिनाचा मादक आवाज, ते नशीले डोळे व कामूक हावभाव बघून मी वेडापिसा झालो व तिच्या तोंडात माझ्या विर्याची पिचकारी उडाली. टपाटप मी माझे विर्य तिच्या तोंडात गाळू लागलो. तिने एकही थेंब बाहेर पडू दिला नाही व सगळे गिळून घेवू लागली. माझा लंड पुर्ण गळायचा थांबला तरी ती माझा लंड चाटून पुसून घेत होती. माझ्या विर्य सत्खलनाने माझे पाय लटपटायला लागले तेव्हा मी पटकन तिच्या डोक्याच्या वर सोफ्यावर बसलो."मला माहित नव्हते स्वत:च्या भावाबरोबर हे करणे एवढे एक्साइटींग असते." त्यानंतर एवढेच टिना म्हणाली.तिने खाली मॅक्सकडे पाहिले आणि त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून ती त्याचे तोंड आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली. तो जस जसा तिची पुच्ची चाटत होता तस तसे ती आपली कंबर हलवू लागली. लवकरच तिच्या तोंडातून मोठ्याने चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडू लागले. जसे तिचा क्लायमॅक्स जवळ आला तसे एक किंचाळी मारून तिने आपले पाय मॅक्सच्या मानेवर रोवून त्याला आपल्या पुच्चीवर घट्ट पकडले आणि ती सत्खलीत झाली. काही क्षणात ती नार्मल झाली व आपले पाय त्याच्या मानेवरून काढून सोफ्यावर पसरत ती धाप टाकू लागली.मॅक्स उठला व भराभर आपले कपडे काढू लागला. त्याचे बघून मी ही पटकन कपडे काढले व नागडा झालो. मग मॅक्स माझ्या कानात पुटपुटला,"टोनी, तु खाली झोपून टिनाला तुझ्या अंगावर घेवून झवायला सुरुवात कर.""तु तिला पहिला झव कारण मी आत्ताच फिनिश झालोय तेव्हा माझा लंड कडक व्हायला वेळ लागेल." मी त्याला म्हटले."लंड उठायला काय प्रॉब्लेम आहे? तिला जरा दाब, चोळ आणि चोख.... आपोआप लंड उठेल." त्यावर तो म्हणाला.

"पण तु का झवत नाहीस पहिला?" मी त्याला आश्चर्याने विचारले."अरे... मला एक गोष्ट ट्राय करून बघायची आहे जी माझ्या मनात बऱ्याच दिवसापासून आहे. काय ते तुला कळेल... तेव्हा तु तिला झवताना वर घे."मग मी त्याला पुढे काही विचारले नाही. मी टिनाच्या मांड्यामध्ये गेलो व तिच्या पुच्चीवरून हात फिरवू लागलो. तिच्या हेअरलेस पुच्चीवरून हात फिरवायला मला मजा वाटू लागली आणि तिलाही बहुतेक माझ्या हाताचा हळूवार स्पर्श आवडला कारण तिच्याकडून हालचाल होवू लागली व तिच्या तोंडातून उसासे बाहेर पडू लागले. ती आपली कंबर हळूवारपणे हलवू लागली.मग मी तिच्या बाजूला पडलो व तिच्या छातीवरचा निप्पल तोंडात घेवून चोखू लागलो व त्याचवेळी तिच्या पुच्चीवर हात फिरवणे मी चालू ठेवले. मी तिच्या पुच्चीच्या पटलावर बोट फिरवत होतो, तिचा पुच्चीदाणा घासत होतो. कधी मी बोटाच्या चिमटीच पुच्चीदाणा धरून दाबत होतो. त्याने तिची उत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर वाढली व ती पुन्हा सत्खलनाच्या टोकावर आली. पण मी लगेच तिच्या पुच्चीवरून हात काढला व वर कंबरेवर फिरवू लागलो.नंतर पुन्हा मी हात टिनाच्या पुच्चीवर पहिल्यासारखा फिरवू लागलो व ती पुन्हा सत्खलनाच्या सीमेवर आली. पण यावेळीही मी पुन्हा हात काढून घेतला. असे दोनदा तीनदा झाले त्याने ती वेडीपिसी झाली."ओह, टोनी.... डोन्ट स्टाप!... तसाच हात फिरवत रहा.... आय अ‍ॅम व्हेरी क्लोज नाऊ...""मला तुला झवायचय, टिना..." मी तिला हळूच म्हटले."ओह नो, टोनी! वूई कांट डू दॅट..... तु माझा भाऊ आहेस.... तु मला झवू शकत नाही... तु चालू ठेव जे तू करतोयस ते.... पण आपण संभोग करणे अगदी चुकीचे आहे....""पण, टिना... आपण आलरेडी काल रात्री ते केलेय. मी रात्री तुला झवलोय.""व्हॉट??? ओह नो.... हाऊ... हाऊ कुज्यू डू दॅट??" तिने आश्चर्याने विचारले."आय अ‍ॅम सारी, टिना.... रात्री तुझी अवस्था बघून मी स्वत:ला रोखू शकलो नाही.""ओह, ब्रदर!" एवढे बोलून टिना गप्प बसली व डोळे बंद करून विचार करू लागली.मी माझा हात तिच्या पुच्चीवर फिरवणे चालू ठेवले, खास करून तिच्या पुच्चीदाण्याशी खेळणे. तिने मला नकार द्यायच्या आत मला तिला पुन्हा पेटवायचे होते तेव्हा मी पुन्हा तिचा निप्पल चोखू लागलो. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि ती उत्तेजीत होवून कंबर हलवू लागली व शेवटी डोळे उघडत मला म्हणाली,"वेल, ब्रदर! जर आपण आलरेडी काल रात्री केलेय तर मग पुन्हा एकदा केल्याने काही बिघडत नाही."ते ऐकून मी ताडकन उठलो व टिनाच्या मांड्यांमध्ये पोझीशन घेतली. माझा लंड तर कधीच कडक झाला होता तेव्हा त्याला हाताने धरून मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर आणले. तिच्या चीरेत माझ्या लंडाचा सुपाडा घालून मी तिच्या पुच्चीचे भोक शोधले आणि हळूच आत धक्का मारला. यावेळी प्रत्येक क्षणाची, भावनेची आणि उत्तेजनेची मला जाणिव होती जस जसा माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत खोलवर जात होता त्याची. तिची पुच्ची इतकी गरम भासत होती की असे वाटत होते माझा लंड तिच्या पुच्चीत पाघळतोय तेव्हा तो सहज आत घुसतोय.पण तरीही तिची पुच्ची घट्ट वाटत होती की माझा विश्वासच बसत नव्हता. जसा मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करू लागलो तसे तिने आपल्या हाताने माझ्या पाठीवर विळखा घातला मला घट्ट पकडले. तसेच जेव्हा मी तिच्या पुच्चीत खोलवर धक्का मारून खाली होतो तेव्हा तिने आपले पाय माझ्या कंबरेभोवती लपेटून मला जाम केले.मग मी टिनाला विचारले की तिला माझ्या वर यायचे का कारण मी अजून तसे कोणाला झवलो नाही. ती ठिक आहे म्हणाली आणि मग माझा लंड तसाच तिच्या पुच्चीत ठेवून आम्ही वळालो व ती माझ्या अंगावर आली. हळु हळू ती माझ्या लंडावर वर खाली होवू लागली. या पोझीशनमुळे तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच खुमारी आली कारण ती वर आल्याने तिला सहज हालचाल करता येवू लागली व ती जास्त सुख घेवू लागली. मला ही तिच्या हलण्याने मजा वाटत होती व उत्तेजना मिळत होती.आम्ही झवत असताना मॅक्स पटकन घरात कोठेतरी जावून आला. त्याच्या हातात काहितरी होते जे त्याने बाजूला ठेवले व नंतर आमच्या जवळ उभा राहून लंड हलवत आमच्या हालचाली बघू लागला. टिना रंगात येवून माझ्या लंडावर उसळ्या मारू लागली तसा मॅक्स तिच्या मागे गेला. मला त्याने टिनाला खाली माझ्या अंगावर ओढण्याचा इशारा केला. जेव्हा मी तिला खाली ओढले व मिठीत घेवून आमचे झवणे चालू ठेवले तेव्हा मॅक्स सोफ्यावर माझ्या पायात म्हणजेच तिच्या पाठी बसला व तो तिचे भरीव नितंब चोळू आणि चिवडू लागला.त्याने टिना अजूनच चेकाळली. तो तिचे दोन्ही नितंब हाताने बाजूला फाकवत होता व बंद करत होता. मग त्याने बाजूला ठेवलेले ’ते’ काहितरी घेतले व आपल्या हातावर दाबले. ती कोठलीतरी क्रीम होती जी त्याने बोटावर घेतली व तिचे नितंब तो फाकवू लागला. माझ्या पटकन लक्षात आले तो काय करणार ते. अच्छा! तर हीच ती काहितरी ’एक गोष्ट’ त्याला ट्राय करायची होती. त्याने तिचे नितंब फाकवून आपले बोट तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवले.त्याच्या स्पर्शाची जाणिव होवून टिनाने खाडकन डोळे उघडले व वर व्हायचा प्रयत्न करू लागली. पण मी तिला मिठीत घट्ट पकडले होते तेव्हा तिला वर होता आले नाही. मॅक्स आपल्या बोटाचे तिच्या गुद्द्वारावर प्रेशर देवू लागला. त्याचे प्रेशर टाळण्यासाठी तिने पुढे सरकायचा प्रयत्न केला पण आलरेडी माझा लंड मुळापर्यंत तिच्यात रुतलेला असल्यामुळे तिला पुढे होता आले नाही. त्याने जोर देत शेवटी आपले बोट तिच्या भोकात घातले. तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचे व शरमेचे भाव उमटले व त्याच्या बोटाच्या स्पर्शाने तिची पुच्ची आकसली हे मला जाणवले. नाइलाजाने ती खाली वाकली व माझ्या कानात पुटपुटली,"त्याला थांबव! प्लीज त्याला थांबव""काय थांबव, टिना?" मी मला काही कळतच नाही अश्या आविर्भावात तिला विचारले.टिनाला लाज वाटत होती मला सांगायला के तो काय करतोय ते. ती थोडे उठून माझ्याकडे बघत होती. तिकडे मॅक्स तिच्या गुद्द्वारात बोट घालून हळु हळू आत बाहेर करू लागला व मी खालून तिच्या पुच्चीत लंड आत बाहेर करू लागलो. शेवटी मला जाणवले की मॅक्सने आपले बोट तिच्या पाठच्या होलमधून बाहेर काढले. पण जेव्हा मला दिसले की टिनाचा चेहरा ताणला गेला व तिचे डोळे मोठे झाले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की मॅक्सने आपला लंड तिच्या बॅक डोअरवर टेकवला. आणि जस जसे टिनाच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत गेले तस तसे मला कळले की तो तिच्या गांडीच्या भोकात शिरतोय. आम्ही दोघेही एकाचवेळी आमच्या बहिणीच्या दोन्ही भोकात होतो. व्हॉट अ सेंसेशन!"मॅक्सला थांबव, टोनी!" टिनाने विचित्र चेहरा करत मला म्हटले, "तो जे काय करतोय ते एकदम गलीच्छ आहे. त्याने मला त्रास होत आहे. प्लीज! त्याला थांबव.... ही हॅज हीज पेनीस इन माय आनस...""रीलॅक्स, सिस्टर! मॅक्सला सांगितले तरी तो काही थांबणार नाही तेव्हा तु थोडी रीलॅक्स हो म्हणजे तुझा त्रास कमी होईल. मॅक्स! हलू नकोस रे... जोपर्यंत टिनाचा त्रास कमी होत नाही तोपर्यंत."मॅक्सला स्थिर रहायला सांगून मी हळु हळू टिनाची पुच्ची झवू लागलो ज्याने तिच्या वेदनेवरून तात्पुरते का होईना तिचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून. थोड्या वेळात ती थोडी रीलॅक्स झाली व आमच्या दोघांमध्ये हलू लागली."आय... कांट... बिलीव्ह... धिस... टोनी!" टिनाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले, "तसे तर मी ब्लू फिल्ममध्ये हे बऱ्याच वेळा पाहिले आहे पण मी हे प्रत्यक्षात करेन असे मला कधी वाटले नव्हते. आणि ते पण माझा सख्खा भाऊ आणि आते भाऊ यांच्याबरोबर. बट! आय हॅव टू अ‍ॅडमिट.... आय लाईक धिस! आता मला मजा वाटू लागली आहे... कीप डुईंग धिस..... ओह, येसऽऽऽ.... ओह, यायाऽऽऽ..."आता मॅक्सनेही टिनाच्या बॅक डोअरमध्ये आपला लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. मला तिच्या आत एकदम घट्टपणा जाणवू लागला. कारण मॅक्सच्या लंडाचे प्रेशर मला आत जाणवत होते. असा घट्टपणा एखादीच्या पुच्चीत मी कधी अनुभवला नव्हता. मला खरे म्हणजे माझा लंड हलवायला चान्सच नव्हता कारण टिनाचे वजन माझ्या अंगावर होते व तिच्या अंगावर थोडे मॅक्सचे वजन होते. टिनाला आता खरोखरच मजा वाटायला लागली होती. आता तीच जास्त हालचाल करत होती आणि आम्हा दोघांच्यामध्ये ती हलत होती."ओह... ओह... ओह... टोनी.... ओह, गाड़.... थिस इज टू मच... इट्स फील सोऽऽऽऽ गूडऽऽऽऽ.... ओह.... मला कळत नाही यात एवढी मजा कशी येत आहे.... एवढी मी एक्साईट कधी झाले नव्हते.... इट्स ग्रेट!.... अजून... अजून.... अजून हला..... जोरात.....""टोनी.... प्लीज, टोनी..... माझी छाती धर... माझी छाती दाब.... कुस्कर त्यांना... जोरात.... अजून जोरात.... ओह... ओह..."मी तिच्या छातीचे उभार करकचून दाबू लागलो. ती बेभान झाली अचानक ती खाली वाकली व आपल्या छातीचे गोळे तिने माझ्या तोंडावर दाबले."चोख, टोनी चोख..... माझा निप्पल चोख.... माझा निप्पल चाव.... हळू... हळू.. हळूवारपणे.... येसऽऽऽ..."जसे मी तिचे निप्पल चघळू लागलो तसे तिचा क्लायमॅक्स जवळ आला. एक दबकी किंचाळी तिने मारली व ती सत्खलीत झाली. तिच्या सत्खलनाची जाणिव मला तिच्या पुच्चीच्या आत जाणवली आणि माझाही स्फोट झाला..... माझे विर्य तिच्या पुच्चीत गळू लागले. माझे ते विर्य सत्खलन इतके पावरफूल होते की मी गळून गेलो व डोळे मिटून पडलो.मी जरी शांत झालो होतो तरी मॅक्स अजून टिनाची गांड मारत होता. तो पण फिनिश व्हायच्या बेतात होता पण कसेतरी तो आपले सत्खलन लांबवत होता. त्याचा फायदा टिनाला मिळाला आणि हलत हलत ती पुन्हा एकदा कामतृप्त झाली. मॅक्सने दात ओठ खात शेवटचे एक दोन कसून धक्के मारले व तिच्या गांडीत आपले विर्य उडवले. डोळे घट्ट मिटून घेवून, आपला लंड जमेल तितका तिच्या गांडीत खोलवर घालून त्याने तिला घट्ट पकडून धरले व आत विर्य गाळू लागला.त्याचे सत्खलन पुर्ण झाल्यानंतर तो हलला व तिच्या गांडीतून लंड काढून बाजूच्या सोफा चेअरवर बसला. टिना हळूच वर झाली आणि तिच्या पुच्चीतून माझा कोमजलेला लंड बाहेर पडला. उठून ती सावकाश चालत चालत आत निघून गेली, बहूतेक आपल्या बेडरूममध्ये. मग मॅक्स उठला व बाथरूममध्ये जावून फ्रेश होवून आला. त्याने आपले कपडे घालायला सुरुवात केली व मीही मग उठलो. तो म्हणाला मी तेथेच सोफ्यावर पडतो व मी त्याला ठिक आहे म्हणालो. मग मी बाथरूममध्ये फ्रेश होवून माझ्या बेडरूममध्ये गेलो व बेडवर पडून झोपून गेलो.संध्याकाळ होईपर्यंत आम्ही झोपून होतो. फोनच्या बेलने मला जाग आली. मी फोन घेतला तर तो सागरचा होता. तो आज रात्रीच्या पार्टीबद्दल विचारत होता. मी त्याला म्हटले की मला बरे वाटत नाही आहे तेव्हा आजची पार्टी कॅन्सल झाली आहे. त्याने मग उद्या पार्टी करणार का हे विचारले. मी त्याला म्हटले जर उद्या पार्टी होणार असेल तर मी त्याला फोन करून सांगेन. फोन ठेवून दिल्यानंतर मी उठलो व बाहेर आलो. मॅक्स उठलेला होता व टिव्ही बघत होता.रात्रीचे आठ वाजले होते. टिना बहुतेक अजून झोपलेली होती तेव्हा ती काही डिनर बनवेल असे मला वाटत नव्हते तेव्हा मी मॅक्सला बाहेरून जेवणाचे पार्सल घेवून यायला सांगितले. तो ठिक आहे म्हणाला व उठला. जाता जाता तो म्हणाला की त्याच्या घरीपण तो जावून येईल व सांगून येईल की आज रात्रीही तो आमच्याकडे थांबणार आहे ते. त्याच्या डोळ्यातली चमक मला सांगून गेली की आज रात्रीही बरीच ’मजा’ येणार आहे ते.तासाभरात तो जेवणाचे पार्सल घेवून आला. तेवढ्यात टिनाही आपल्या बेडरूममधून बाहेर आली. ती फ्रेश वगैरे झाली होती. आम्ही मग डायनींग टेबलवर बसून जेवण घेतले. जेवताना कोणी फारसे बोलत नव्हते. जेवण झाल्यानंतर मी आणि मॅक्स हॉलमध्ये येवून टिव्ही बघत बसलो व टिनाने डिश वगैरे धुवून डायनींग, किचनमधले सगळे क्लीयर केले. मध्येच मॅक्सने शेवटची राहिलेली वाईन काढली, ग्लास भरले व आम्ही वाईन घेवू लागलो. टिनाचे झाल्यानंतर तीही आमच्यात येवून बसली व मुकाट्याने मॅक्सने दिलेला ग्लास घेवून वाईन घेवू लागली.सगळी बाटली खाली करून आम्ही अडखळत उठलो. टिना, तिच्या मागे मी व माझ्या मागे मॅक्स असे आम्ही सगळे टिनाच्या बेडरूममध्ये गेलो. कपडे काढून आम्ही सगळे नागडे झालो. मग मॅक्स आणि मी माझ्या बहिणीला झवायला लागलो. आळीपाळीने तर कधी एकत्रपणे आम्ही टिनाला चोखत होतो, चोळत होतो, हाताळत होतो आणि झवत होतो. तिच्या पुढच्या भोकाबरोबर आम्ही तिच्या गांडीच्या भोकातही सर्रासपणे लंड घालत होतो. झवून झवून आम्ही थकलो आणि कधीतरी पहाटे झोपून गेलो.सकाळी केव्हातरी मॅक्स मला तो चाललाय हे सांगायला आला. जाताना तो मला सांगून गेला की त्या रात्री तो आऊट आफ मुंबई जाणार आहे तीन चार दिवसाकरीता. मी ठिक आहे म्हटले व पुन्हा झोपून गेलो. दुपारी केव्हातरी मी उठलो. मी टिनाला बघायला तिच्या बेडरूममध्ये गेलो तर ती तेथे नव्हती. मी घरभर चेक केले पण ती कोठेही नव्हती. मी विचारात पडलो की ती कोठे गेली असावी? ती तिच्या घरी तर नक्कीच गेली नसावी कारण मॉम, डॅड परत येईपर्यंत ती येथेच रहाणार होती. मला शंका आली की ती कदाचीत झाल्याप्रकाराने अपसेट तर झाली नसावी ना? पण तिने पण रात्री खूप एंजॉय केले होते.शेवटी मी अंघोळ वगैरे करून फ्रेश होवून जेवून घेतले. मग मी हॉलमध्ये बसून टिव्ही बघत होतो तेवढ्यात टिना बाहेरून आली. मला तेथूनच ’हाय ब्रदर’ करत ती माझ्या बाजूला येवून बसली. मी तिला विचारले ती कोठे गेली होती तेव्हा ती म्हणाली ती आमच्या बिझिनेसच्या आफिसमध्ये जावून आली. तिला तेथून काही कामानिमित्त काल आला तेव्हा ती तेथे जावून आली. तिचे बोलणे आणि वागणे नेहमीसारखेच चीअरफूल होते ते बघून मला हायसे वाटले. मी तिला नीट निरखून पाहिले तर मला ती भलतीच उत्साही व सेक्सी वाटायला लागली.बोलता बोलता सहज मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला जवळ ओढले आणि तिला ओठावर किस केले. तिनेही मला प्रतिसाद दिला व किस केले. मग थोडावेळ आम्ही फ्रेंच किसींग करत राहिलो. मी जेव्हा तिच्या छातीच्या उभारावर हात ठेवला तेव्हा तिने मला म्हटले की घर व्यवस्थीत लाक करून माझ्या बेडरूममध्ये ये तोपर्यंत ती फ्रेश वगैरे होते. मी मग उत्साहाने मेन डोअर लाक केला व टिनाच्या बेडरूममध्ये गेलो. आणि मग पुन्हा एकदा आम्ही झवलो. माझ्या बहिणीला पुच्चीत झवल्यानंतर तिने आवर्जून आपल्या बॅक डोअरमध्ये माझा लंड घालून घेतला असे म्हणत की तिला आता तेथे झवून घ्यायला आवडायला लागले आहे.त्यारात्री मी पुन्हा पार्टी अरेंज केली. अर्थात! मॅक्स पार्टीला नव्हता. माझे सगळे मित्र नऊ वाजताच्या दरम्यान आले आणि पार्टी चालू झाली. आम्ही सगळे प्यायला, डान्स करायला लागलो. माझी बहिण, टिना नेहमीप्रमाणे उत्साहाने किचनमध्ये पार्टीसाठी स्नॅक्स वगैरे बनवत होती. ती फक्त एकदा दोनदा डिशेस घेवून माझ्या मित्रांसमोर बाहेर आली नाहीतर शक्यतो पुर्णवेळ ती किचनमध्येच होती. आणि ती ड्रिंक्सही घेत नव्हती. माझे मित्र या ना त्या कारणाने किचनमध्ये जात होते व तिला पार्टीत सामील व्हायला आग्रह करत होते पण ती हसून सगळ्यांना नकार देत होती.मीही तिला विचारले की आज ती का एंजॉय करत नाही. त्यावर ती मला म्हणाली की सध्या तिचा ड्रिंक्सवर कंट्रोल राहत नाही आहे तेव्हा ती ब्रेक घेत आहे. अर्थात! मीही तिला काही फोर्स केला नाही कारण पार्टी संपल्यानंतर मला तिला झवण्याची मजा मिळणारच होती जरी ती प्यायलेली नसली तरी. पार्टी संपल्यानंतर सगळे निघून गेले व टिना सगळे आवरून फ्रेश होवून तिच्या बेडरूममध्ये गेली. मग मी तिच्या पाठी गेलो व तिला झवलो.पुढे दोन दिवस आमचे हेच रूटीन चालले होते. रात्री मी आणि माझे मित्र पार्टी करत होतो. टिना फक्त खायची, प्यायची तयारी करत असे. मग पार्टी संपल्यानंतर मी टिनाला जावून तिच्या बेडरूममध्ये झवत असे. तिलाही या रूटीनची सवय व्हायला लागली व ती बेडरूममध्ये नागडीच झोपलेली असायची व मी येवून तिला झवून जात असे.अर्थात! टिना पार्टीत पहिल्यासारखी भाग घेत नाही म्हणून माझ्या मित्रांचा उत्साह थोडा कमीच झाला होता आणि माझ्याही ते लक्षात आले होते. पण माझ्या घरच्या पार्टीला आता मजा येत नाही असले कामेंट्स मला तरी ऐकायचे नव्हते तेव्हा पुढच्या वीक एंडच्या पार्टी आधी मी टिनाला पार्टीत एंजॉय करायची गळ घातली. तीही शेवटी तयार झाली की बरेच दिवस झाले तिने ड्रिंक्स घेतलेले नाही.नंतर आनंदाने मी माझ्या मित्रांना फोन करून सांगितले की त्या रात्रीच्या पार्टीत टिना भाग घेणार आहे आणि ती पार्टी एकदमच वेगळी होणार आहे. सगळ्यांनी अगदी आनंदाने पार्टीला यायची तयारी दर्शवली. काहीजणांनी तर त्यारात्री माझ्या घरी रहायचेच प्लानींग केले. मी अगदी हसत हसत त्यांना ओके म्हटले.

Report Story

bysaagar_manthan© 1 comments/ 73742 views/ 3 favorites

Share the love

Report a Bug

PreviousNext
5 Pages:12345

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel